Disclaimer

Op alle pagina's van deze website is het navolgende van toepassing. 
1. Onder de navolgende termen wordt verstaan: eigenaar: de eigenaresse van de website, WitchWorld Intellect B.V.; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker, bezoeker, lezer van (inhoud van) de website; content: alle op of in de website aanwezige inhoud;¨Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 2. De content is door de eigenaresse met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaresse aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. 
3. De eigenaresse is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. 
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van) wordt beschouwd inbreuk op intellectuele rechten. 
5. Toestemming voor het gebruik van (delen van) content op publiekelijk toegankelijke plaatsen mag slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaresse. 6. Van ongeautoriseerde inbreuk op deze site of wijzigen van content wordt direct aangifte gedaan, waarnaast ook civielrechtelijk stappen worden genomen.

On all pages of this website the following applies. 
1. The following terms mean: owner: the owner of the website , Witch World Intellect BV; use(s): all possible actions; you: the user, visitor, reader of (part of) the website; content: all on or in the site content present;¨The following applies to the page you are currently viewing and all pages of this website. By using this page you agree to this disclaimer. 2. The content is researched by the owner with the utmost care. The owner accepts no liability for any inaccuracies in the displayed. The owner is not responsible for the content of files linked to this website referenced. 
4. Unauthorized or improper use of (parts of ) this website is considered to infringe intellectual property rights. 
5. Permission for the use of (parts of) content in public places should take place only after the written permission of the owner. 
6. In case of unauthorized infringement on this site or modification(s) of content, authorities will immediately be notified; also civil legal action will be taken.

 

afbeelding